Freitag, 6. Dezember 2013

Dem Anlass entsprechend .....

Well kump dor met den groten Sack,
ower’t schmale Funner,
he wiest up use witte Dack,
un kump denn Goarn herunner,
Kinner, Kinner, weset still,
Sünner Kloos nu kummen will,
krupet achter de Moder,
krupet achter de Moder.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen